antoni
w beezar.pl
od 06 mar 2017, 20:06
Autor jest dr inż. nauk technicznych i skończył studia wyższe magisterskie w 1968 roku na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej, a następnie uzyskał doktorat na tym samym wydziale w 1981 roku. Jest ekspertem d/s ochrony środowiska CEPA/CLADES/PNUMA/RED dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów (od 1993), ekspertem Ministerstwa Ochrony Środowiska d/s ochrony środowiska (od 1991), ekspertem Narodów Zjednoczonych "HABITAT", Nairobi, Kenia, w dziedzinie inżynierii ochrony środowiska, oceny jakości powietrza i systemów nawadniających (od 1989). Jest autorem książek: 1.REDES INDUSTRIALES DE TUBERÍA. BOMBAS PARA AGUA, VENTILADORES Y COMPRESORES. Diseño y construcción. Reverté Ediciones, S.A. de C.V. ISBN 968-6708-41-3. México. 1999 2. TRANSFERENCIA DE CALOR. INTERCAMBIADORES DE CALOR Y DE MASA. Diseño. Amazon.com. ASIN: B01MDAPQXT. 2016 3. EMISIONES INDUSTRIALES. Métodos y medios de limpieza de los gases industriales. EQUIPOS ANTICONTAMINANTES. Diseño y selección. Amazon.com. ASIN:B01MDAQFHD. 2016 Posiada 41 lat pracy zawodowej jako pracownik naukowo-badawczy i wykładowca, zrealizował 34 prace badawcze podstawowe i stosowane, uzyskał 8 patentów na wynalazki, opublikował 48 artykułów w czasopismach naukowych i technicznych z arbitrażem, oraz był promotorem 8 prac magisterskich i inżynierskich. Wynalazki znalazły zastosowanie przede wszystkim w krajowym przemyśle cementowo-wapienniczym. Pracował przez okres ponad 11 lat na zagranicznych uniwersytetach i politechnikach (InstitutoTecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de San Luis Potosí i Instituto Tecnológico de San Luis Potosí). Obecnie na emeryturze.
Antoni Łuszczewski
Opole
Naukowiec
Jest fanem:
brak
Fani:
brak
Autor ma nadzieję, że książka ta stanie się źródłem wiedzy i stanowić będzie pomoc dla studentów na kierunkach technicznych, szczególnie inżynierii i ochrony środowiska, przede wszystkim w zakresie wiedzy o skutecznej eliminacji emisji szkodliwych substancji z przemysłowych procesów technologicznych oraz, że będzie pomocna również dla inżynierów pracujących w przemyśle, w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony środowiska przed emisją szkodliwych substancji z nadzorowanych instalacji przemysłowych, zarówno w zakresie eksploatacji urządzeń eliminujących emisje jak i dla poprawy ich skuteczności działania. Książka podzielona została na następujące rozdziały: pierwszy: NASZE MIEJSCE WE WSZECHŚWIECIE; Rozdział ten ma na celu przypomnienie czytelnikowi, że jako mieszkańcy Ziemi stanowimy część wielkiego systemu wszechświata. Wszechświat składa się z niezliczonej ilości galaktyk. Ziemia znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej w Układzie Słonecznym znajdującym się w ramieniu Oriona tej galaktyki. drugi: ZIEMIA I JEJ ATMOSFERA; Omówiono w tym rozdziale procesy klimatotwórcze na Ziemi: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, a także omówiono obieg substancji zanieczyszczających środowisko. Atmosfera ziemska nie ma określonej granicy, jej gęstość zmniejsza się wraz z wysokością, ostatecznie przechodząc w przestrzeń kosmiczną. trzeci: WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO. Człowiek dla podtrzymania życia na Ziemi potrzebuje prowadzić różne rodzaje działalności i wykorzystywać naturalne środowisko. Działalność ta w różnym stopniu może wpływać na istniejącą równowagę w środowisku. Omówiono możliwości degradacji której mogą ulegać wszystkie sfery ziemi tj. litosfera, hydrosfera, atmosfera oraz biosfera. czwarty: AEROZOLE. W rozdziale tym podano klasyfikację aerozoli, metody pomiarowe stężeń zanieczyszczeń w ośrodkach gazowych oraz omówiono fizyczne i chemiczne charakterystyki zanieczyszczeń. Przedstawiono także przykłady morfologii pyłów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.. piąty: OGRANICZANIE EMISJI PYŁÓW I GAZÓW W PRZEMYŚLE. W większości procesów przemysłowych wytwarzane są gazy lub pyły. Podano ogólne zasady wspólne dla wielu procesów przemysłowych, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu procesów przemysłowych lub przy modernizacji istniejących instalacji przemysłowych . szósty: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH. W rozdziale tym omówiono źródła emisji i ilości substancji wprowadzanych do środowiska z wybranych, rzadziej omawianych w literaturze, procesów przemysłowych: produkcji miedzi, koksownictwa, przemysłu włókienniczego, przemysłu celulozowo-papierniczego, piwowarstwa oraz przemysłu chemicznego: technologie wytwarzania wielkotonażowych chemikaliów nieorganicznych obejmujące amoniak, kwas azotowy, siarkowy i fosforowy oraz nawozy mineralne wytwarzane na bazie wymienionych półproduktów.
komentarze: 0
Autor ma nadzieję, że książka ta stanie się źródłem wiedzy i stanowić będzie pomoc dla studentów na kierunkach technicznych, szczególnie inżynierii i ochrony środowiska, przede wszystkim w zakresie wiedzy o skutecznej eliminacji emisji szkodliwych substancji z przemysłowych procesów technologicznych oraz, że będzie pomocna również dla inżynierów pracujących w przemyśle, w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony środowiska przed emisją szkodliwych substancji z nadzorowanych instalacji przemysłowych, zarówno w zakresie eksploatacji urządzeń eliminujących emisje jak i dla poprawy ich skuteczności działania. Książka podzielona została na następujące rozdziały: pierwszy: NASZE MIEJSCE WE WSZECHŚWIECIE; Rozdział ten ma na celu przypomnienie czytelnikowi, że jako mieszkańcy Ziemi stanowimy część wielkiego systemu wszechświata. Wszechświat składa się z niezliczonej ilości galaktyk. Ziemia znajduje się w galaktyce Drogi Mlecznej w Układzie Słonecznym znajdującym się w ramieniu Oriona tej galaktyki. drugi: ZIEMIA I JEJ ATMOSFERA; Omówiono w tym rozdziale procesy klimatotwórcze na Ziemi: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, a także omówiono obieg substancji zanieczyszczających środowisko. Atmosfera ziemska nie ma określonej granicy, jej gęstość zmniejsza się wraz z wysokością, ostatecznie przechodząc w przestrzeń kosmiczną. trzeci: WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO. Człowiek dla podtrzymania życia na Ziemi potrzebuje prowadzić różne rodzaje działalności i wykorzystywać naturalne środowisko. Działalność ta w różnym stopniu może wpływać na istniejącą równowagę w środowisku. Omówiono możliwości degradacji której mogą ulegać wszystkie sfery ziemi tj. litosfera, hydrosfera, atmosfera oraz biosfera. czwarty: AEROZOLE. W rozdziale tym podano klasyfikację aerozoli, metody pomiarowe stężeń zanieczyszczeń w ośrodkach gazowych oraz omówiono fizyczne i chemiczne charakterystyki zanieczyszczeń. Przedstawiono także przykłady morfologii pyłów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.. piąty: OGRANICZANIE EMISJI PYŁÓW I GAZÓW W PRZEMYŚLE. W większości procesów przemysłowych wytwarzane są gazy lub pyły. Podano ogólne zasady wspólne dla wielu procesów przemysłowych, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu procesów przemysłowych lub przy modernizacji istniejących instalacji przemysłowych . szósty: CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH. W rozdziale tym omówiono źródła emisji i ilości substancji wprowadzanych do środowiska z wybranych, rzadziej omawianych w literaturze, procesów przemysłowych: produkcji miedzi, koksownictwa, przemysłu włókienniczego, przemysłu celulozowo-papierniczego, piwowarstwa oraz przemysłu chemicznego: technologie wytwarzania wielkotonażowych chemikaliów nieorganicznych obejmujące amoniak, kwas azotowy, siarkowy i fosforowy oraz nawozy mineralne wytwarzane na bazie wymienionych półproduktów.
komentarze: 0